Đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 Bộ GD đáp án giải chi tiết

Đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 Bộ GD đáp án giải chi tiết, dễ hiểu. Đề thi thử nghiệm môn tiếng anh năm 2017 được Bộ GD công bố chiều 20/1/2017 được đa số giáo viên đánh giá rất sát với chương trình học, có tính phân loại học sinh cao.

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của Bộ GD giải chi tiết từ câu 1 đến câu 50. Cách giải, phân tích cặn kẽ từng câu dễ hiểu.Có dịch nghĩa từ mới, giải thích câu đúng, câu sai. 2 bài đọc hiểu cũng được dịch nghĩa.File gồm 20 trang cả đề, vui lòng tải file PDF đầy đủ ở link cuối bài viết

Question 8: For the last 20 years, we ______ significant changes in the world of science and technology.
A. witness                   B. have witnessed                 C. witnessed             D. are witnessing
Đáp án B: Dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành: For + khoảng thời gian xác định
Cấu trúc thì HTHT:
S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to do domestic chores thanks to ______ invention of labour-saving devices.
A. the                        B. a                         C. an       D. some
Đáp án A
Loại D vì invention ở đây số ít
Loại B vì nếu dùng thì phải dùng an
Loại C vì mạo từ an chỉ sử dụng khi lần u đ cập tới sự vật và người nghe chưa biết gì về sự vật
đó.
Chọn A: vì khi nhắc đến “invention of labour-saving devices” (sự phát minh ra các thiết bị tiết kiệm sức lao động) người nghe đã hình dung ra đó là sự phát minh ra những thiết bị gì ( máy giặt, máy hút bụi,…)
Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.
A. more and more                                  B. the more and the more
C. the most and the most                      D. most and most
Đáp án A
Cấu trúc so sánh kép cùng một tính từ:
– Tính từ/Trạng từ ngắn:
S + V + adj/ adv + er + and + adj/ adv + er
– Tính từ/Trạng từ dài:
S + V + more and more + adj/ adv
Question 11: Ms Brown asked me ______ in my class.
A. there were how many students                           B. how many students there were
C. were there how many students                           D. how many students were there
Chuyển từ câu trực tiếp Wh-question:
Ms Brown asked me: “How many students are there?”
sang câu gián tiếp dùng cấu trúc:
S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)
Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.
A. having graduated                     B. to have graduated
C. being graduated                       D. to be graduated
Đáp án B
Dạng câu: People say that + mệnh đề
Nếu mệnh đề sau that chia ở thì QK thì khi chuyển câu bị động ta dùng: To have + V(PII)

Question 13: Many rare and precious species are now ______ the verge of extinction.
A. in                       B. from                                              C.On          D.By
Đáp án C : on the verge of extinction (idm) trên bờ tuyệt chủng

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của Bộ GD giải chi tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.
– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”
– Denise: “______”

A. You shouldn’t do that.                B. It’s alright.
C. You are welcome.                        D. It’s nonsense.
Đáp án B
Dịch:
Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.
– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”
– Denise:
A. Bạn không nên làm thế
B. Không sao đâu
C. Không có gì
D. Nó vô nghĩa.
Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.
– Hana: “The book is really interesting and educational.”
– Jenifer: “______”

A. I’d love it.                                            B. That’s nice of you to say so.
C. I couldn’t agree more.                      D. Don’t mention it.
Hana và Jenifer đang nói về quyển sách mà họ vừa mới đọc
– Hana: “Quyển sách này thật sự thú vị và mang tính giáo dục.”
– Jenifer:
A. Tớ thích nó
B. Bạn thật tốt khi nói vậy
C. Tớ không thể đồng ý hơn (thể hiện sự đồng tình)
D. Đừng nhắc đến nó.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 26: I really believe my letter came as a great surprise to John.
A. John might be very surprised to receive my letter.
B. John might have been very surprised to receive my letter.
C. John must be very surprised to receive my letter.
D. John must have been very surprised to receive my letter.
Đáp án D
Đoán về quá khứ (came as a great surprise) + có từ believe
-> sử dụng cấu trúc: must have been + PII: chắc hẳn là ….

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 môn Tiếng Anh lần 2 có đáp án giải chi tiết

Giải chi tiết đề minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 lần 2Mời tham khảo thêm 1 số đề có lời giải chi tiết

Đáp án đề minh họa môn tiếng Anh 2017 giải chi tiết  (Lần 1)

Đề thi thử tiếng Anh 2017 đáp án giải chi tiết số 14 cô Phan Điệu

Đề thi thử môn Anh 2017 số 15 KEY giải chi tiết cô Phan Điệu

3.1/5 - (35 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Huệ 13 Tháng Năm, 2017
    2. Hân 6 Tháng Sáu, 2017

    Add Your Comment