Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết

Đề thi thử tiếng Anh là một trong số những môn thi được dethithu.net quan tâm đặc biệt bởi nhiều lý do. Bài viết này gửi tới các bạn đề thi môn Anh lần 2 năm 2017 của trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng theo cấu trúc Bộ Giáo Dục có đáp án giải thích từng câu cực kỳ dễ hiểu, thích hợp cho nhiều đối tượng học sinh thi tốt nghiệp lẫn xét tuyển đại học các khối A1, D1 và các tổ hợp khác
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 13: Make sure you up the data on your computer, because you might get a
virus.

A. back        B. store        C. save       D. copy
Question 14: That’s no excuse! You know you this report by today.
A. can’t have finished                    B. must have finished
C. may not have finished              D. should have finished
Question 15: Indiana University, one of the largest in the nation, is located in a town.
A. small beautiful Midwestern             B. beautiful Midwestern small
C. Midwestern beautiful small             D. beautiful small Midwestern
Question 16: I was tired when you saw me because I for the exam.
A. studied           B. have been studying         C. had been studying          D. would study
Question 17: The on the kitchen table.
A. grocery is         B. grocery are        C. groceries is        D. groceries are
Question 18: This winter wasn’t as difficult as last winter.
A. almost            B. nearly           C. closely        D. just
Question 19: we understand his reasons, we cannot accept his behaviour.
A. As if             B. What if          C. Even if        D. Only if
Question 20: His speech was careful and , but his words seemed to make no sense.
A. distinctive         B. distinction         C. distinct         D. distinguish
Question 21: Tom: “Is there anything interesting the paper today?”

Anna: “Well, there’s an unusual picture the back page ”
A. on – on             B. in – on     C. in – in      D. on – in
Question 22: Mrs. Davies asked me to tell you that she would like ___ by Friday at the latest.

A. the orders sent          B. sending the orders    C. sent the orders          D. that you sent
Question 23: It’s unique opportunity to see African wildlife in its natural environment.
A. the            B. no article        C. a        D. an
Question 24: The hotel was terrible, but the wonderful beach our disappointment.
A. came down with     B. made up for    C. got through to      D. faced up to
Question 25: The book would have been perfect the ending.
A. it hadn’t been for        B. hadn’t it been for      C. it had not been for     D. had it not been for
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 26: Cynthia: “Hi, Victor. Do you think it’s possible for us to have a talk sometime today?”

Victor: “I’d love to, but ………”
A. it’s pretty tight schedule today.                 B. I’m pretty tight schedule today.
C. it has a pretty tight schedule today.          D. I’ve got a pretty tight schedule today.
Question 27: John: “What time did the meeting end?” Laura: ” …….”
A. As soon as possible.   B. For half an hour.   C. In a minute.   D. Just before lunch.

Đáp án giải thích một số câu trắc nghiệm tiếng Anh trong đề thi

Question 19: Đáp án C
As if: như là, như thể
What if: điều gì nếu…
Even if: kể cả (như thế), dù
Only if ~ I wish
Dịch câu: Ngay cả khi chúng ta hiểu lý do của anh ta, chúng ta không thể chấp nhận hành vi của anh ta được
Question 20: Đáp án A
Ở đây cần một tính từ => danh từ ở B và động từ ở D loại
distinctive: đặc biệt
distinct: dễ nhận, dễ thấy, rõ ràng
(thực ra ở đây tính từ phù hợp nhất là distinguished: xuất sắc. Tuy nhiên từ này ko có trong 4 đáp án, vì thế đáp án A là phú hợp nhất.)
Dịch câu: Bài phát biểu của ông rất cẩn thận và đặc biệt, nhưng những lời ông dường như không có ý nghĩa

Question 21: Đáp án B
In the paper: trong báo
On … page: trên trang …( nào đó)

Dịch câu:
Tom: “Hôm nay có điều gì thú vị trong bài báo này không?”
Anna: “À, có một hình ảnh khác thường ở trang sau”
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết

Giải chi tiết đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Chuyên Trần Phú KEY giải chi tiết

3.4/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment