Đề thi thử môn Hóa 2017 Chuyên Vinh lần 4 có đáp án

Là môn thi trong bài thi Khoa học tự nhiên. Đề thi môn HÓA HỌC lần 4 năm 2017 mã đề 132 của trường THPT Chuyên ĐH Vinh có đáp án với 40 câu trắc nghiệm thời gian 50 phút chuẩn cấu trúc đề thi thpt quốc gia của Bộ Giáo Dục. Thầy cô và học sinh có thể yên tâm khi tham khảo các đề của Chuyên Vinh vì đây là một trong số những trường THPT ra đề thi thử chất lượng nhất nước.

Chúng tôi cũng đã tổng hợp Đề thi thử THPT Chuyên ĐH Vinh 2017 lần 4 các môn có đáp án .Các bạn có thể xem qua bài viết để không bỏ sót môn thi nào. 

Câu 1: Khi hòa tan hoàn toàn một lượng CuO có màu đen vào dung dịch HNO3 thì dung dịch thu được có màu
A. xanh.                       B. vàng.                                    C. da cam.               D. tím.
Câu 2: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng?
A. Benzylamoni clorua.                                 B. Glyxin.
C. Metylamin.                                                 D. Metyl fomat.
Câu 4: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polistiren.                                                    B. Teflon.
C. Poli(hexametylen-ađipamit).                  D. Poli(vinyl clorua).
Câu 5: Trong quá trình luyện gang, người ta thường sử dụng chất nào sau đây để loại bỏ SiO2 ra khỏi gang?
A. CaCO3.               B. CO.        C. Ca.          D. CO2.
Câu 6: Có bốn dung dịch đựng riêng biệt trong bốn ống nghiệm không dán nhãn: K2CO3, FeCl2, NaCl, CrCl3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?
A. 3.           B. 4.           C. 2.           D. 1.
Câu 7: Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối?
A. MgO.              B. KOH.             C. Al.           D. Ba(OH)2.
Câu 9: Cho 29,4 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là
A. 44,0 gam.             B. 36,7 gam.            C. 36,5 gam.          D. 43,6 gam.
Câu 10: Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?
A. Khí thải sinh hoạt, khí thải công nghiệp.
B. Khí thải của các phương tiện giao thông.
C. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.
D. Hoạt động của núi lửa.
Câu 11: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tristearin, xenlulozơ, glucozơ.                       B. Xenlulozơ, saccarozơ, polietilen.
C. Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ.                       D. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua).
Câu 12: Trong các loại hạt và củ sau, loại nào thường có hàm lượng tinh bột lớn nhất?
A. Khoai tây.             B. Sắn.         C. Ngô.         D. Gạo.

Một số câu phân loại hay và khó trong đề thi Chuyên Vinh

Câu 37: Đốt cháy một lượng hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong khí O2. Sau một thời gian, thu được m gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời NaNO3 và H2SO4 (loãng), thu được dung dịch Z chỉ chứa 39,26 gam muối trung hoà của các kim loại và 896 ml (đktc) hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 540 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 15,44.             B. 18,96.           C. 11,92.         D. 13,20.
Câu 38: Cho 3,28 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa a mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được dung dịch Y và 3,72 gam chất rắn Z. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 1,6 gam chất rắn khan. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,028.           B. 0,029.              C. 0,027.             D. 0,026.
Câu 39: Hỗn hợp E gồm chất X (C5H14N2O4, là muối của axit hữu cơ đa chức) và chất Y (C2H7NO3, là muối của một axit vô cơ). Cho một lượng E tác dụng hết với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,4 mol hỗn hợp hai khí có số mol bằng nhau và dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 38,8.              B. 50,8.           C. 42,8.             D. 34,4.
Câu 40: X là este của amino axit, Y là peptit mạch hở. Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,5 mol muối của glyxin). Đốt cháy hoàn toàn T trong O2, thu được Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2. Cho toàn bộ lượng Z trên tác dụng hết với Na, sinh ra 0,15 mol H2. Phần trăm khối lượng của Y trong M là
A. 58,37%.          B. 98,85%.         C. 40,10%.       D. 49,43%.
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 có đáp án
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 có đáp án
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 có đáp án
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 có đáp án

Đáp án THPT Quốc Gia môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 ( cuối ) 2017

Đáp án THPT Quốc Gia môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 ( cuối ) 2017 các mã đề

Đáp án THPT Quốc Gia môn Hóa Chuyên Vinh lần 4 ( cuối ) 2017 các mã đề

3.4/5 - (7 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment