Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc

Sở GD & ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua đã tổ chức ra đề thi thử THPT QG năm 2017 trong đó có môn tiếng Anh dành cho khối học sinh lớp 12. DeThiThu.Net đã nhanh chóng sở hữu đề thi này kèm theo đáp án chính thức.

Trước đó, BGD & ĐT đã công bố đề minh họa lần cuối năm 2017 được xem là sát nhất với đề thi thật sẽ diễn ra vào tháng 6/2017 và cũng đã được dethithu.net đăng tải có giải chi tiết rất dễ hiểu. Do đó, bạn không nên bỏ qua đề minh họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất hay này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems to surpass the ability of the earth to ______ the demand for food.

A. make             B. need          C. have        D. meet
Question 9: ______ in this national park declined from a few thousand to a few hundred in 10 years.
A. That the number of tigers          B. The number of tigers
C. For a number of tigers                D.  A number of tigers
Question 10: This is the third time James ______ the volunteer program to the village.

A. has joined          B. has been joining   C. joined    D. joins
Question 11: George won five medals at the competition. His parents ______ very proud of him.
A. shouldn’t have been                B. must have been
C. could have been                        D. mightn’t have been
Question 12: ______, he would have been able to pass the exam.
A. If he studied more                      B. Studying more
C. If he were studying more          D. Had he studied more
Question 13: My parents will have celebrated 30 years of ______ by next week.
A. marry             B. married          C. marriageable           D. marriage
Question 14: Poor management drove my father’s company to______ of collapse.
A. the foot           B. the rim              C. the brink           D. the ring
Question 15: The weather is ______ nice that the children want to stay outside all day.
A. very        B. too       C. so          D. enough
Question 16: The singer was ______ on the piano by her sister.
A. discarded       B. accompanied       C. performed         D. played
Question 17: I am sorry I have no time at present to______ detail of our plan.
A. bring in B. take into C. go into        D. come in
Question 18: He did not share his secrets with other people, but he ______ in her.
A. confessed      B. concealed           C. confided D. consented
Question 19: We bought some______ glasses.
A. German lovely old          B. old lovely German         C. lovely old German        D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going to the movie this evening?
– Hoa: “______”
A. Not so bad. And you?             B. I’m sorry. I don’t know that.
C. Not at all. Go ahead!               D. That would be nice!
Question 21: – Peter: “Why don’t you have some chicken soup first?
– John: “______”
A. Of course not.          B. It’s so cold.      C. Not for me, thank you.         D. I am full.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known to be an international language.
B. It is known English an international language.
C. It is known that English to be an international language.
D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.
A. I saw her three years ago and will never meet her again.
B. I have not seen her for three years.
C. I have often seen her for the last three years.
D. About three years ago, I used to meet her.

Question 28: The coffee was not strong, so it didn’t keep us awake.
A. The coffee was not strong enough to keep us awake.
B. The coffee was very strong, but it couldn’t keep us awake.
C. We are kept awake because the coffee was strong.
D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 29: The boy is called Duncan. He sits next to me in class.
A. The boy whose is called Duncan sits next to me in class.
B. The boy who sits next to me in class is called Duncan.
C. The boy whom sits next to me in class is called Duncan.
D. The boy to whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.
A. If Mike had written the text, he would have selected the illustration.
B. In order to select the illustration, Mike had to write the text.
C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.
D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc

Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 tiếng Anh sở GD tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc

 

 

 

Nhằm tạo thuận lợi hơn cho học sinh cũng như giáo viên trong việc xem lại các đề minh họa môn tiếng Anh năm 2017, chúng tôi đã tổng hợp thành 1 một bài viết : 3 đề thi tiếng Anh minh họa 2017 của BGD có đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 tiếng Anh sở GD Vĩnh Phúc
3 (60%) 2 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia

DeThiThu.Net là Website đăng tải Đề Thi Thử THPT Quốc Gia đầy đủ các môn thi và Tài Liệu Ôn Thi hay, đặc sắc được chọn lọc từ các trường THPT, các thầy cô trong nước. Phục vụ đối tượng chính là học sinh và giáo viên.

GỬI BÌNH LUẬN