Đề thi thử THPT QG 2017 môn tiếng Anh THPT Chu Văn An, Yên Bái

Được thành lập với sứ mệnh trở thành website chia sẻ đề thi thử THPT QG lớn nhất Việt Nam với đầy đủ các môn thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. DeThiThu.Net đang ngày càng khẳng định điều đó, chúng tôi luôn mong muốn đăng tải đa dạng các đề thi. Ưu tiên các trường THPT có mức độ uy tín cao, đầu tư thời gian, công sức trong cách ra đề. Được nhiều giáo viên, học sinh tin tưởng, lựa chọn.

Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi “lơ” đi các trường THPT khác. Như vậy đã phá vỡ đi nguyên tắc “đa dạng” mà chúng tôi luôn hướng tới. Nhưng cái đa dạng đó không đồng nghĩa rằng có gì đăng đó, chúng tôi đăng tải dựa trên sự chọn lựa bảo đảm những đề thi thử có cấu trúc chuẩn nhất, phù hợp nhất với cấu trúc đề thi của BGD & ĐT. Ưu tiên các đề thi có đáp án chính thức từ trường THPT đó đi kèm, nếu có sai sót về đáp án chúng tôi sẽ tự điều chỉnh hoặc xóa bỏ nếu đáp án sai quá nhiều được thành viên yêu cầu xử lý.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thắc mắc của học sinh trong những đề thi thử mà chúng tôi đã đăng tải thông qua hệ thống bình luận của website và bình luận Facebook.

Hôm nay, chúng tôi vui mừng giới thiệu tới các bạn học sinh cùng các thầy cô giáo : Đề thi thử THPT QG 2017 môn tiếng Anh THPT Chu Văn An, Yên Bái có đáp án đi kèm với các dạng câu hỏi tương tự Đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 Bộ GD. Chúng tôi hi vọng đây sẽ là đề thi mà các bạn cần, mong đợi. Vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: tiếng Anh đang là một trong số những môn thi khan hiếm đề thi thử trên internet.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 8. Some scientists say that it is still not too late to minimize the effects of climate change________ enough money and effort are invested in correct projects.

A. in case          B. so that       C. even it      D. provided that

Question 9. Having finished her degree,…………………………….
A. she started to work for an international company

B. It took her 2 years to find a good job
C. the students carried out many experiments
D. her job came up to her expectation.
Question 10. _______________, and the lesson began.
A. In comes the teacher              B. In came the teacher
C. In the teacher was coming    D. In was coming the teacher

Question 11. The teacher was explaining the lesson slowly and clearly_____________.

A. to make his students to understand it
B. in order that his students can understand it
C. so as to that his students could understand it
D. so that his students could understand it

Question 12. After you’ve ___ your brother at the swimming pool. Could you do some shopping for me?

A. given up         B. handed in         C. dropped off       D. passed out

Question 13. As my secretary will be away for a couple of days, would you be kind enough to ________ my correspondence?

A. play back         B. bring off        C. return to           D. take care of

Question 14…………….. his assistance in those days, I would not be so successful now.
A. Unless I had    B. If there were not     C. If it had not for      D. Had it not been for
Question 15. The United States consists of fifty states,……….. has its own government.
A. each       B. each of which         C. each of them        D. each of that
Question 16. Sue: “The lecturer was a tall thin man with white hair.”

Robert: “Then it…………… have been Dr Fell because he is short and fat.”
A. must           B. mustn’t        C. shouldn’t     D. can’t
Question 17. It is necessary that a life guard ……………………..the swimming pool while the children are taking their swimming lessons.
A. monitors                B. must monitor         C. monitor         D. can monitor
Question 18. If energy………… inexpensive and unlimited, many things in the world would be different.
A. is               B. will be            C. would be          D. were
Question 19. People……………. how to dye their clothes even before they knew how to read and write.
A. had known           B. have known        C. knew       D. are known
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 20. “…………………………” – “ Oh, That sounds interesting”
A. How are the cakes?                                     B. What cakes do you like?
C. Would you like some cakes?                    D. What do you think about the cakes?
Question 21. Anne: “Make yourself at home.” -John: “ ”
A.Yes, Can I help you?             B. That’s very kind. Thank you
C. Thanks! Same to you                D. Not at all. Don’t mention it


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 26. Sam is twenty-two years old, and his sister is eleven.
A. Sam is twice as old as his sister.                            B. Sam’s sister is eleven years younger than him.
C. Sam is older than his sister two times.                 D. A and B are correct.
Question 27. “Why don’t we ban the sale of alcohol at football matches,” said the man.
A. The man suggested that they would ban the sale of alcohol at football matches.
B. It was suggested that the sale of alcohol at football matches be banned by the man.
C. The man suggested that the sale of alcohol at football matches should be banned.
D. It was suggested that the man should ban the sale of alcohol at football matches.
Question 28. The boy said to his teacher, “I haven’t finished the assignment yet. I’m really sorry”.
A. The boy apologized to his teacher for not having finished the assignment.
B. The boy apologized his teacher for not having finished the assignment.
C. The boy said sorry to his teacher for not having finished the assignment.
D. The boy apologized to his teacher for having not finished the assignment.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 29. He had spent all his money. He decided to go home and ask his father for a job.
A. Spent all his money, he decided to go home and ask his father for a job.
B. Having spent all his money, he decided to go home and ask his father for a job.
C. In spite of having spent all his money, he decided to go home and ask his father for a job.
D. Deciding to go home and ask his father for a job, he had spent all his money.

Question 30. He may seem friendly. He’s not to be trusted.
A.However he seems friendly, he’s not to be trusted.
B.Friendly may he seem, he’s not to be trusted.
C.No matter friendly he seems, he’s not to be trusted.
D.Friendly though he may seem, he’s not to be trusted.


Đáp án môn tiếng Anh THPT Chu Văn An, Yên Bái 2017

Hãy truy cập website tải về những tài liệu và đề thi hay nhất để luyện tập mỗi ngày. Quá trình chăn chỉ sẽ quyết định một kết quả cao và một kỳ thi thành công đến với bạn. Chúc bạn đạt được mục tiêu vào ngành và trường học bạn yêu thích

3.3/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Hà Hoàng Triều 13 Tháng Tư, 2017

    Add Your Comment