Đề thi thử môn Anh năm 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử môn Anh năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh ( lần 1 ) được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh của Bộ GD gồm phần trắc nghiệm 64 câu và phần tự luận rất thích hợp cho các bạn sĩ tử ôn thi, luyện đề

Trích số câu của trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh ( lần 1 )

Câu 6: During the time I started to get chest pains, I ……… tennis a lot.

A. was playing   B. had played   C. would play   D. have played

Câu 7: My computer is not ______ of running this software.

A. suitable     B. capable           C. compatible   D. able

Câu 8: We object ___ your leaving dinner table to take calls.

A. for             B. on          C. to          D. with

Câu 9: …………, he could not lift the trap door.

A.   As he was strong    B. Strong as was he          C.   As strong he was      D. Strong as he was

Câu 10: When I was little, my father gave me some advice. He said ___ talk to strangers.

A. don’t           B. I shouldn’t           C. that shouldn’t            D. that I don’t

Phần tự luận

Viết lại những câu sau theo cách khác với nghĩa gần với câu cho sẵn.(0.5 pt)

Câu 1: He is very poor. He can’t buy a second hand bike.

–> He is so …………………………………………………………………………………

Câu 2: Students must hand in their assignments before the deadline.

–> It is essential that ……………………………………………………………………….

Câu 3: It rained heavily, so he didn’t go to shool.

–> Had it not ……………………………………………………………………………….

Câu 4: He can draw his portrait in  5 minutes.

–> His portrait can …………………………………………………………………………

Câu 5: It often takes me thirty minutes to walk to school.

–> I often spend ……………………………………………………………………………

Viết một đoạn văn khoảng 140 từ nói về một chương trình TV mà bạn yêu thích. (1.5 pts)

Đáp án đề thi thử môn Anh năm 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1

Đáp án đề thi thử môn Anh năm 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1

3.8/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Hân Hân 26 Tháng Một, 2016

    Add Your Comment