Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn lần 1 được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2015 khi học sinh vừa kết thúc học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 đề thi gồm 50 câu có đáp án để các em tiện so sánh kết quả

Trích 1 số câu trong Đề Thi Thử Môn Hóa THPT Quốc Gia Năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Câu 44: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là

     A. 0,896 lít.                   B. 0,672 lít.                   C. 0,504 lít.                   D. 0,784 lít.

Câu 45: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Biết a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X

     A. CH3-O-C6H4-OH.    B. C6H3(OH)2CH3.       C. HO-CH2-O-C6H5.    D. HO-C6H4-CH2OH.

Câu 46: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là

     A. 20.                            B. 10.                            C. 15.                            D. 25.

Câu 47: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính?

     A. NO2.                         B. Cl2.                           C. CO2.                         D. SO2.

Câu 48: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

     A. cumen.                     B. stiren.                       C. benzen.                     D. toluen.

Câu 49: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức XY (có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO2 và 0,39 mol H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng của Z trong T là

     A. 54,28%.                    B. 62,76%.                    C. 60,69%.                    D. 57,84%.

Câu 50: Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta dựa vào phản ứng

     A. SiO2  +  2NaOH  →  Na2SiO3  +  H2O.        B. SiO2  +  Na2CO3  →  Na2SiO­­3  +  CO2.        

     C. SiO2  +  2Mg  →  Si  +  2MgO.                    D. SiO2  +  4HF  →  SiF4  +  2H2O.

 

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Mời bạn tải thêm nhiều đề thi thử năm 2016 các môn khác tại :

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

4.3/5 - (7 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. thuy dung 2 Tháng Một, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 2 Tháng Một, 2016
  2. hoang mai uyen 15 Tháng Hai, 2016
  3. hoang mai uyen 15 Tháng Hai, 2016

  Add Your Comment