Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội KEY giải thích chi tiết

Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội KEY giải thích chi tiết lần 1. Trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên (KHTN ) Hà Nội là một trong số các trường THPT nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đề thi thử của trường khá hay và chuẩn theo cấu trúc đề thi của Bộ nên được nhiều học sinh ở các trường khác sưu tầm để làm thử sức. Đề thi thử chấm NET rất vui khi giữ vai trò là cầu nối giữa trường và các bạn học sinh trên toàn nước.Quý thầy cô và các bạn hs quan tâm vui lòng tải file PDF đầy đủ cả đề lẫn đáp án giải thích chi tiết gồm 10 trang ở cuối bài viết. Vì lý do hình ảnh quá nhiều nên dethithu.net không thể đăng tải được toàn bộ hình ảnh

Trích 1 số câu từ đề thi thử môn Anh lần 1 năm 2016 của trường chuyên KHTN Hà Nội

Question 1: In the 19th century new methods of transportation, in particular canals and railways, _______ for transporting goods from places to places.

A. are developed        B. were developed

C. have been developed            D. had been developed

Question 2: Research has shown that students, especially those in high schools and universities, can learn _______ they do from instructions and textbooks.

A.  so many that         B. as much as        C. as many as              D. so much that

Question 3: When students work effectively in a _______ group, they can improve their achievement and satisfaction with their own study.

A.support     B. supporting           C. supportive              D. supportable

Question 4: _______ research team is an effective way to prepare for class preparation of social studies such as history, geography, literature and economics.

A.Form       B. Forms           C. Forming                  D. Formed

Question 5: Louis Pasteur invented the process of pasteurization and developed vaccines for several diseases _______ rabies.

A.include       B. included               C. including                D. inclusive

Question 6: Ton That Tung, a pioneer in liver surgery, invented a technique, named after him, for operating _______ the liver.

A.on         B. about                C. for                           D. with

Question 7: Tom: “Is your bicycle serviced regularly, Mike?” Mike : “_______”

A. Well, I did it yesterday       B. Yep, every two weeks

C.What did you mean?                 D. How dare you?

Đề thi thử tiếng Anh Chuyên KHTN lần 1 năm 2016

SECTION B (2 points)

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it

 1. Question 1. The local economy has made great progress for the last five years.=> Great process___________________________________________________________ . Question 2. The teacher had only just come in the room when the fire alarm rang.=> Hardly _____________________________________________________________ .Question 3. “I really don’t think that he’ll attend the meeting tomorrow.”=> I doubt ______________________________________________________________ .Question 4. No other student in his school is as successful as Pat.=> Pat is _______________________________________________________________ .Question 5. To everyone’s surprise, the experiment failed.=> The experiment completely ______________________________________________ .

Đáp án phần Rewriting

 1. Đáp án : Great process has been made by the local economy for the last five years. Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: be +past participle + by + N
 2. Đáp án : Hardly had the teacher come in the room when the fire alarm rang. Cấu trúc đảo ngữ nhấn mạnh với hành động đã xảy ra trước: Hardly had + S +past participle + when + S + Ved (past tense)
 3. Đáp án : I doubt that He would attend the meeting tomorrow. Doubt that + clause = nghi ngờ việc gì. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta không đổi thì của động từ và trạng từ
 4. Đáp án : Pat is the most successful student in his school. Không ai thành công như Pat -> Pat thành công nhất -> chuyển sang so sánh cao nhất với tính từ dài (intelligent) : be + the most + adj+ N
 5. Đáp án : The experiment completely failed and everyone was surprised To one’s surprise, clause = mọi người đều rất ngạc nhiên vì điều gì

 

In about 140 words, write a paragraph about ONE OF THE MOST POPULAR FESTIVALS in your culture.

 • You MIGHT use these ideas in your writing:
 • What the festival is
 • What people do during the festival
 • How you like the festival

Bài mẫu dành cho bạn tham khảo

 • SAMPLE: Mid Autumn is is one of the most popular festivals in Vietnam. It is held on the fifteenth day of the eighth lunar month when the moon is at its fullest and roundest. The traditional food of this festival is the moon- cake. Children are often eager to welcome this festival because they are usually presented toys, masks as well as lights. During this festival, children carry beautiful lanterns, sing and parade on the streets. Traditional dances like the unicorn or lion are performed. The unicorn is symbol of luck and prosperity for everybody. The festival is related to the legend of Cuoi, whose wife accidentally urinated on a sacred banyan tree, taking him with it to the Moon. Every year, on the mid-autumn festival, children light lanterns and participate in a procession to show Cuoi the way to Earth.

 

4.4/5 - (11 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. Mai Mai 1 Tháng Ba, 2016
  2. commo 21 Tháng Ba, 2016
  3. phạm thị xuân 9 Tháng Năm, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 9 Tháng Năm, 2016
    • phạm thị xuân 10 Tháng Năm, 2016

  Add Your Comment