Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường Chuyên Thái Bình lần 1 đáp án giải chi tiết gồm 19 trang. dethithu.net chỉ trích một số hình ảnh để đăng lên website. Các bạn vui lòng tải file PDF ở cuối bài viết

8. ………, no one was absent from the farewell party last night.

A. Heavily as it rained                    B. As it rained heavily

C. Though it rains heavily              D. In spite of heavily rain

9. He had changed so much since the last time we met that I …….. him.

A. could recognize                           B. could hardly recognize
C. wouldn’t have recognized            D. don‟t recognize

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions
20. I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam
A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam.
B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.
C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.
D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.
21. “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.
A. She reminded me of seeing a doctor if the sore throat did not clear up.
B. She ordered me to see a doctor if the sore throat did not clear up.
C. She insisted that I see a doctor unless the sore throat did not clear up.
D. She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.
22. Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay
A. Her teacher advised him and she didn’t write a good essay.
B. Her teacher didn’t advise her and she didn’t write a good essay.
C. She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.
D. If her teacher didn’t advise her, she wouldnt write such a good essay.
Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
23. She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.
B. Despite being able to pass the driving test, she didn‟t pass it.
C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.
D. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.

24. Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn‟t sleep without it.
B. When Mary was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep without it.
C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn‟t sleep without it.
D. As Mary couldn‟t sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
25. – “Excuse me. Where‟s the parking lot?” – “…………”

A. Why do you ask me? I don‟t know.                      B. Do you get lost? I do too.
C. You missed the turn. It‟s back that way               D. You are going the wrong way. It‟s not here.

26. Mary is talking to a porter in the hotel lobby.

– Porter: “Shall I help you with your suitcase?” – Mary: “…………”

A. Not a chance.                                              B. That‟s very kind of you.
C. I can‟t agree more.                                      D. What a pity!

Giải chi tiết đề thi chuyên Thái Bình môn tiếng Anh lần 1 năm 2018

20. B
Tôi chắc rằng Luisa đã rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi.
Ở đây ta dùng must have done sth: chắc hẳn đã làm gì (phỏng đoán chắc chắn về việc đã xảy ra trong quá khứ)
=> đáp án B. Luisa chắc hẳn đã rất thất vọng khi cô trượt kỳ thi.
21. D
Tạm dịch: “Bạn nên đi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.” Cô ấy nói với tôi.
A. Cô nhắc tôi nhớ đến gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.
B. Cô ra lệnh cho tôi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.
C. Cô khẳng định rằng tôi nên gặp một bác sĩ trừ khi đau họng không hết.
D. Cô đề nghị tôi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.
=> đáp án D
22. C
Tạm dịch: Nếu không có lời khuyên của giáo viên, cô ấy sẽ không bao giờ viết được một bài luận hay như vậy.
A. Giáo viên của cô khuyên anh ta và cô ấy đã không viết được một bài luận hay.
B. Giáo viên của cô đã không khuyên cô và cô đã không viết được một bài luận hay.
C. Cô đã viết được một bài luận hay vì giáo viên đã cho cô một số lời khuyên.
D. Nếu giáo viên của cô không khuyên cô, cô ấy sẽ không viết một bài luận hay. (dùng câu điều kiện loại 2 là không đúng)
=> đáp án C
23. C
Tạm dịch: Cô đã cố gắng rất nhiều để vượt qua bài kiểm tra lái xe. Cô ấy khó có thể vượt qua nó. A. Mặc dù cô không cố gắng vượt qua kỳ thi lái xe, cô có thể vượt qua.
B. Mặc dù có thể vượt qua được bài kiểm tra lái xe, nhưng cô ấy đã không vượt qua.
C. Dù cô cố gắng như thế nào, cô ấy khó có thể vượt qua được bài kiểm tra lái xe.
D. Cô rất cố gắng, vì vậy cô đã vượt qua kiểm tra lái xe một cách thỏa đáng.
=> đáp án C
Đề thi tiếng Anh năm 2018 chuyên Thái Bình lần 1

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Chuyên Thái Bình lần 1 năm 2018


Giải chi tiết đề thi thử tiếng Anh Chuyên Thái Bình năm 2018


47. B

Câu nào trong những câu sau đây về việc sử dụng các tác nhân hóa học như chất diệt cỏ tác giả có thể đồng ý?
A. Gần đây đã trở nên nguy hiểm hơn.
B. Nó thỉnh thoảng cần thiết.
C. Nó an toàn nhưng không hiệu quả.
D. Nó nên được tăng lên.
=> đáp án B
Thông tin: The global need for weed control had been answered mainly by the chemical industry. Its herbicides are effective and sometimes necessary (Nhu cầu kiểm soát cỏ dại toàn cầu đã được hồi đáp chủ yếu bởi ngành công nghiệp hoá chất. Thuốc diệt cỏ có hiệu quả và đôi khi cần thiết)
48. B
Từ ‘innate’ in đậm gần nghĩa nhất với

A. hiệu quả    B. tự nhiên     C. năng động     D. hữu cơ

=> đáp án B : ‘innate’ = natural: tự nhiên, bẩm sinh

Bạn có thể xem thêm : Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết

49. A

Từ ‘applications’ in đậm có thể được thay thế bằng từ nào sau đây?

A. phương pháp điều trị                   B. yêu cầu

C. mục đích đặc biệt                           D. trình độ

=> đáp án A

50. C

Câu nào sau đây mô tả đúng nhất việc tổ chức đoạn văn?
A. Hai nguyên nhân có thể xảy ra của một hiện tượng được so sánh.
B. Một vấn đề được mô tả và các giải pháp có thể năng được thảo luận.
C. Một ý tưởng chung được giới thiệu và một số ví dụ cụ thể được đưa ra.
D. Một khuyến nghị được phân tích và bác bỏ.
=> đáp án C
Dịch bài đọc:
Con người đã chống cỏ dại từ khi bắt đầu nông nghiệp. Làm hỏng vườn của chúng ta là một trong những ảnh hưởng nhẹ nhàng của cỏ dại – bất kỳ loài cây nào phát triển nơi chúng không cần thiết. Chúng làm tắc nghẽn đường dẫn nước, phá huỷ môi trường sống của động vật hoang dã và cản trở việc nuôi trồng. Sự lây lan của chúng sẽ xoá bỏ các khu vực chăn thả và chiếm một phần ba lượng mất mùa. Chúng cạnh tranh ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng, và nước với cây trồng hữu ích.
Nhu cầu kiểm soát cỏ dại toàn cầu đã được hồi đáp chủ yếu bởi ngành công nghiệp hoá chất. Thuốc diệt cỏ có hiệu quả và đôi khi cần thiết, nhưng một số lại gây ra những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt nếu lạm dụng. Các hợp chất độc hại đe doạ động vật và sức khoẻ cộng đồng khi chúng tích tụ trong thực phẩm, nước ngầm và nước uống. Chúng cũng làm hại người sử dụng chúng.
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hóa chất đã đưa ra một số chất diệt cỏ có vẻ sinh thái hơn. Tuy nhiên, các hóa chất mới không thể giải quyết được vấn đề cỏ dại trên thế giới. Do đó, các nhà khoa học đang khám phá năng lực diệt cỏ bẩm sinh của sinh vật sống, chủ yếu là côn trùng và vi sinh vật

Các tác nhân sinh học hiện nay đang sử dụng rất thân thiện với môi trường và không gây hại cho con người. Chúng có thể được lựa chọn bởi khả năng tấn công các mục tiêu đã chọn của chúng và cây mùa vụ và các cây trồng khác không bị ảnh hưởng. Ngược lại, một số hóa chất có hiệu quả nhất giết chết hầu như tất cả các cây mà chúng tiếp xúc, chỉ còn lại những cây có khả năng đề kháng tự nhiên hoặc đã được biến đổi gen để đề kháng. Hơn nữa, một số tác nhân sinh học có thể được sử dụng một lần, sau đó không cần thiết điều trị nào nữa. Hóa chất thường phải được sử dụng nhiều lần trong mỗi mùa vụ.

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment