50 câu trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh hay có đáp án

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh hay có đáp án này do DeThiThu.Net đăng tải nhằm mục đích giúp học sinh luyện tập về một số từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

1. He failed in the election just because he ___________ his opponent.
A. overestimated      B. underestimated     C. understated       D. undercharged

2. They ________because it is a national holiday.

A. don’t work    B. won’t work   C. haven’t worked    D. aren’t working

3. She’s finished the course, ____________?

A. isn’t she    B. hasn’t she     C. doesn’t she    D. didn’t she

4. “Would you like a beer?” “ Not while I’m ___________”

A. in the act              B. in order              C. on duty             D. under control
5. Some friends of mine are really fashion-conscious, while __________ are quite simple.

A. some other          B. some others            C. anothers      D. the other
 

Mời các bạn cùng quý thầy cô xem và tải thêm TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH khác

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc Gia

30 đoạn luận văn mẫu Tiếng Anh hay luyện thi THPT Quốc Gia

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

3.6/5 - (20 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment