180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay có đáp án giải thích chi tiết. Tài liệu môn tiếng Anh này rất thích hợp cho các bạn học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Anh và cả các bạn sinh viên luyện thi TOIEC. Hi vọng tài liệu này sẽ được các bạn đón nhận và chia sẻ. Quý thầy cô và các bạn có thể tải file PDF qua LINK đầy đủ ở cuối bài viết

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A.   complain  B.   exchange  C.   explain      D. arrange

=>  KEY  Caccount for = explain = giải thích cho

A.  phàn  nàn  B.  trao  đổi     C. giải thích   D. sắp xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A.   effects                  B.   symptoms             C.   hints                     D. demonstrations

=>  KEY  Csuggestions  = hints = gợi ý, đề xuất

A.  tác  động               B.  triệu  chứng           C.  gợi  ý        D. luận chứng

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A.   reasonable            B.   acceptable            C.  pretty  high            D. wonderful

=>  KEY  Dfantastic = wonderful = tuyệt vời

A.  hợp  lí                   B.  có  thể chấp nhận              C.  khá  cao                 D. tuyệt vời

 Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.

Afailed to pay         Bpaid in full            Chad  a bad personality       D. was paid much money

=>  KEY  B:   defaulted = vỡ nợ, phá sản

A.  không  thể trả nợ              B.  thanh  toán đầy đủ          C.  tính  xấu                D. trả rất nhiều tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A.   elicited     B.   irregular    C.   secret        D. legal

=>  KEY  Dillicit = bất hợp pháp

A.  lộ  ra          B.  bất  thường           C.  bí  mật       D. hợp pháp

Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE  in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared to tolerate this situation any longer.

Alook down on          Bput up with              Ctake away from       D. give on to

=>  KEY  Atolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A là từ trái nghĩa:  xem thường ai, khinh miệt

B là từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.

A.   unplanned            B.   deliberate             C.   accidental             D. unintentional

=>  KEY  B:   a chance = bất ngờ, vô tình

A.  không  có kế hoạch           B.  cố  ý          C.  tình  cờ                  D. không chủ ý

 Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line and thought I was home and dry.

A.   hopeless   B.   hopeful     C.   successful             D. unsuccessful

=>  KEY  Chome and dry = have been successful = thành công

A.  vô  vọng    B  hi  vọng      C.  thành  công          D. thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A.   Artifacts               B.   Pottery     C.   Rugs                     D. Textiles

=>  KEY  CCarpets = Rugs = thảm

A.  hiện  vật    B.  đồ  gốm     C.   thảm                    D. dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.

A.   accidents              B.   misunderstandings           C.   incidentals            D. misfortunes

=>  KEY  Amishaps = accidents = rủi ro

A.  tai  nạn                  B.  hiểu  lầm                C.  chi  phí phát sinh               D. bất hạnh

Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: The shop assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A.   disgusted             B.   puzzled                 C.   angry                    D. upset

=>  KEY  B:   bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A.  chán  ghét             B.  bối  rối, lúng túng            C.  tức  giận                D. khó chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A.  wasn’t  happy        Bdidn’t  want to see            Cdidn’t show surprise         D. didn’t care

=>  KEY  Cdidn’t bat an eyelid = không ngạc nhiên, không bị shock

A.  không  vui             B.  không muốn nhìn             C.  không ngạc nhiên           D. không quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A.   casual                   B.   significant            C.   promiscuous         D. aggressive

=>  KEY  B:   prominent = nổi bật, đáng chú ý

A.  bình  thường         B.  đáng chú ý          C.  lộn  xộn                 D. tích cực

 Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1:  The International Organizations are going to be in a temporary way in the country.

A.   soak          B.   permanent            C.   complicated          D. guess

=>  KEY  B:  temporary = tạm thời

A.   thấm         B.  vĩnh  viễn             C.  phức  tạp               D. khách mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A.   expensive             B.   complicated          C. simple and easy  to use     D. difficult to operate

=>  KEY  Csophisticated = tinh vi, phức tạp

A.  đắt  đỏ                   B.  phức  tạp               C. đơn giản và dễ  sử dụng             D. khó hoạt động

Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: Tourists today flock  to see the two falls that actually constitute Niagara falls.

A. come without knowing what they will see

B. come in large numbers

C. come out of boredom

D. come by plane

=>  KEY  B:   flock = tụ tập, tụ họp thành bầy

A. cứ đi mà không cần quan tâm những gì họ đang thấy

 B. đi với số lượng lớn

 C. tránh sự nhàm chán

D. đi bằng máy bay

Câu 2: Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus developed a system to classify stars according to brightness.

A.   record       B.   shine         C.   categorize             D. diversify

=>  KEY  Cclassify = phân loại

A.  ghi  âm      B.  chiếu  sáng            C.  phân  loại             D. đa dạng

Câu 3: She is always diplomatic when she deals with angry students.

A.   strict         B.   outspoken             C.   firm                      D. tactful

=>  KEY  Ddiplomatic = khôn khéo

A.  nghiêm  ngặt         B.  thẳng  thắn            C.  kiên  định              D. khôn khéo

 Bài 8: Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in the following sentences.

Câu 1: In remote communities, it’s important to replenish stocks before the winter sets in.

A.   remake     B.    empty      C.   refill          D. repeat

=>  KEY  B:   replenish (làm đầy) ><  empty ( làm cho cạn)

Nghĩa các từ khác: repeat = nhắc lại; refill = làm cho đầy;  remake = đánh dấu

Câu 2: There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A.   clear         B.   obvious                 C.   thin           D. insignificant

=> KEY D:

discernible (có thể nhận thức rõ, có thể thấy rõ) >< insignificant ( không có quan trọng, tầm thường) Nghĩa các từ khác: thin = gầy; obvious = rành mạch, hiển nhiên; clear = rõ ràng

Bài 9: Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions

 Câu 1: Roget’s Thesaurus, a collection of English words and phrases, was originally arranged by the ideas they express rather than by alphabetical order.

A.    restricted             Bas well as              C.   unless                   Dinstead of

=>  KEY  Drather than ( hơn là ) =  instead of ( thay vì)

Nghĩa các từ khác: unless + clause = nếu không ; as well as = cũng như;  restricted   = bị hạn chế

Câu 2: With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be unique in the solar system was strengthened.

A.   outcome   B.   continuation         C.   beginning             D. expansion

=>  KEY  Cdawn = beginning  : sự  bắt đầu

Nghĩa các từ khác: expansion = sự mở rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome  = hậu quả

Câu 3: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A.   arrive        B.   return        C.   enter         D. visit

=>  KEY  Aturn up = arrive : đến

Nghĩa các từ khác: visit = thăm; enter =vào; return  = quay về

 Bài 10: Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern.

A.   obsolete                B.   intricate                C.   ultimate                D. appropriate

=>  KEY  B:   complicated = phức tạp

A.  chướng ngại vật   B.  phức  tạp              C.  cuối  cùng             D. thích hợp

Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and camped along the tracks.

A.   veterans                B.   tyros         C.   vagabonds            D. zealots

=>  KEY  Cwanderers = người bộ hành, kẻ lang thang

A.  cựu chiến binh     B.  ngừoi  mới vào nghề         C.  kẻ lang thang        D. người cuồng tín

Câu 3: We decided to pay for the furniture on the installment plan.

A.  monthly  payment             Bcash and carry      C.  credit  card            D. piece by piece

=>  KEY  Ainstallment = trả góp

A.  trả  tiền hàng tháng                    B.  tiền  mặt                C.  thẻ tín dụng          D. từng mảnh

Câu 4: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications to the University, and extending their visas.

A.   hectic       B.   eccentric   C.   fanatic      D. prolific

=>  KEY  A:  very busy = rất bận rộn

A.  bận  rộn   B.  lập  dị        C.  mê  hoặc    D. sung mãn

Câu 5: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A.   heatware  B.   harvest      C.   summer     Daridity

=>  KEY  Ddrought = hạn hán

A.  sức  nóng  B. mùa màng   C.  mùa hè      D. khô khan

 Bài 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: When their rent increased from 200 to 400 a month, they protested against such a tremendous

increase.

A.   light          B.   huge         C.    tiring        D. difficult

=>  KEY  B:   tremendous = lớn

A.   sáng          B.  khổng  lồ  C.  mệt  mỏi    D. khó khăn

Câu 2: In 1952, Akihito was officially proclaimed heir to the Japanese throne.

A.   installed               B.   declared               C.   denounced           D. advised

=>  KEY  B:   proclaimed = tuyên bố

A.  cài  đặt                  B.  tuyên  bố              C.  lên  án                   D. khuyên

Câu 3: The augmentation in the population has created a fuel shortage.

A.   increase                B.    necessity              C.   demand                D. decrease

=>  KEY  Aaugmentation = tăng thêm

A.   tăng                     B.  cần  thiết                C.  nhu  cầu                D. giảm

 Bài 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: She had a cozy little apartment in Boston.

A.   uncomfortable      B.   warm        C.   lazy           D. dirty

=>  KEY  Acozy = ấm cúng, tiện nghi

A.  không thoải mái B.  ấm  cúng   C.  lười  nhác  D. bụi bẩn

Câu 2: He was so insubordinate that he lost his job within a week.

A.   fresh         B.   disobedient          C.   obedient               D. understanding

=>  KEY  Cinsubordinate = ngỗ nghịch, không tuân theo

A.  tươi  mới   B.  ngỗ  nghịch            C.  biết nghe lời        D. am hiểu

 Bài 13: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: There is growing concern about the way man has destroyed the environment.

A.   ease      B.   attraction      C.   consideration        D. speculation

=>  KEY  Aconcern = liên quan, quan tâm

A.  giảm  bớt              B.  thu  hút      C.  xem  xét                D. thu hút, hấp dẫn

Câu 2: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

A.  large  quantity       B.  small  quantity      C.   excess       D. sufficiency

=>  KEY  B:   abundance = dư thừa, phong phú

A.  số lượng nhiều     B.  số lượng ít           C.  dư  thừa                D. đầy đủ

Bài 14: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.

A.   willing      B.   sturdy       C.   wise          D. eager

=>  KEY  Csage = khôn, thận trọng

A.  sẵn  sàng   B.  mạnh  mẽ  C.  khôn  ngoan                    D. háo hức

Câu 2: A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.

A.    average                B.   lazy           C.   moronic                D. diligent

=>  KEY  Amediocre = tầm thường

A.  trung  bình          B.  lười  nhác              C.  khờ  dại                 D. siêng năng

Câu 3: The politician’s conviction for tax fraud jeopardized his future in public life.

A.   rejuvenated          B.   penalized              C.   jettisoned             D. endangered

=>  KEY  Djeopardized = gây nguy hiểm

A. trẻ  hoá                  B.   phạt                      C.  vứt  bỏ                  D. nguy hiểm

 Bài 15: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A.  holding  at             B.  holding  back        C.  holding  to             D. holding by

=>  KEY  B:   holding by/ at/ to = ủng hộ, tiếp tục cho ai làm gì

 holding back = prevent sb from doing st = ngăn cản ai làm gì

 Câu 2: The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

A.   explicit                 B.   implicit                 C.   obscure                 D. odd

=>  KEY  Aimply = hàm ý

A.   rõ ràng               B.  tiềm  ẩn                 C.  che  khuất              D. trong xó

Bài 16: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: A chronic lack of sleep may make us  irritable and reduces our motivation to work.

A.   uncomfortable            B.   responsive                  C.   calm                           D. miserable

=>  KEY  C:   irritable = cáu kỉnh, khó chịu

A.  không thoải mái   B.  đáp  ứng    C.  bình  tĩnh D.  khốn khổ

Câu 2: Population growth rates  vary among regions and even among countries within the same region.

A.   restrain                 B.  stay  unchanged                C.  remain  unstable                D. fluctuate

=>  KEY  Bvary = làm cho biến đổi

A.  kiềm  chế  B.  không thay đổi     C.  vẫn  không ổn định         D. biến động

 Bài 17: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. A. B. C. D. matter

A.   situation                      B.   attention                     C.   place                          D. matter

=>  KEY  Ainstance = trường hợp

A. trường  hợp, tình huống             B.  tham  dự               C.  địa  điểm               D. vấn đề

Câu 2: He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting in May.

A.   politeness                    B.   rudeness                     C.   encouragement          D. measurement

=>  KEY  B:   discourtesy = không lịch sự

A.  lễ  phép     B.  thô  lỗ       C.  khuyến  khích        D. đo lường

Câu 3: Parents  interpret facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.

A.   translate                      B.   understand                C.   read                            D. comprehend

=>  KEY  B:   interpret = giải thích, hiểu

A.   dịch          B.   hiểu          C.   đọc           D. thấu hiểu

Bài 18: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.

A.   similar      B.   different   C.   fake          D. genuine

=>  KEY  B:   identical = giống hệt nhau

A.  giống  nhau           B.  khác  nhau           C.   giả            D. song sinh

Câu 2: Strongly advocating  health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

A.   supporting            B.   impugning            C.    advising               D. denying

=>  KEY  B:   advocating = ủng hộ

A.  ủng  hộ      B.  phản  đối              C.  khuyên  bảo          D. từ chối

 Bài 19: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the italic part in each of the following questions

 Câu 1: He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.

Adidn’t show surprise        B. didn’t want to see

C.  didn’t  care                       D. wasn’t happy

=>  KEY  Adidn’t bat an eye = không mấy ngạc nhiên / không bị shock

A.  không ngạc nhiên           B. không muốn nhìn

C.  không quan tâm               D. không vui

Câu 2: The notice should be put in the most conspicuous place so that all the students can be well- informed.

A.   popular     B.    suspicious            C.  easily  seen            D. beautiful

=>  KEY  Cconspicuous = dễ thấy, hiển nhiên

A.  thông  thường       B.  nghi  ngờ   C.  dễ  thấy    D. đẹp

Câu 3: I think we have solved this problem once and for all.

 A.   forever                 B.   for goods             C.   temporarily           D. in the end

=>  KEY  Aonce and for all = ngay lập tức hoàn thành

A.  vĩnh  viễn             B.   tốt             C.  tạm  thời               D. cuối cùng

 Bài 20: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He decided not to buy the fake watch and wait until he had more money.

A.   authentic              B.   forger                   C.   faulty                    D. original

=>  KEY  Afake = hàng giả

A.  xác  thực. chân thực       B.  nguỵ  tạo               C.   lỗi             D. nguyên gốc

Câu 2: Her father likes the head cabbage rare.

 A.    over-boiled          B.   precious                C.   scarce           D. scare

=>  KEY  Arare = sống

A.  chín  kĩ                 B.  quý  giá                 C.  khan  hiếm            D. sợ hãi

 

Bạn nên tải thêm.

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

4/5 - (70 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Ngọc Anh 18 Tháng Sáu, 2016
    2. CAO AN KHANG 27 Tháng Hai, 2017

    Add Your Comment