Trắc nghiệm môn Sinh theo chuyên đề từ 3 đề minh họa BGD

Tài liệu ôn thi bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 có đáp án sắp xếp, phân loại theo từng chuyên đề được trích từ 3 đề minh họa năm 2017 của BGD & ĐT nên vô cùng hay, chuẩn cấu trúc. Rất thích hợp cho học sinh học tập, luyện thi THPT Quốc Gia khối B và giáo viên tham khảo dạy học, ra đề.

0001: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?
A. ADN.           B. tARN.       C. rARN.        D. mARN.

0002: Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?
A. Đột biến điểm.     B. Đột biến dị đa bội.     C. Đột biến tự đa bội.     D. Đột biến lệch bội.

0003:  Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây khôngxảy ra trong nhân tế bào?
A. Nhân đôi nhiễm sắc thể.        B. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
C. Tổng hợp ARN.                        D. Nhân đôi ADN.

0004: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến gen chỉ xảy ra trong nguyên phân mà không xảy ra trong giảm phân.
B. Đột biến gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit trong gen gọi là đột biến điểm.
C. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa.

0005: Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là
A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
C. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza.
D. đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.

0071: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
A. Cánh chim và cánh bướm.
B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
D. Chi trước của mèo và tay của người.

0072: Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể.                  B. quần thể.           C. quần xã.             D. hệ sinh thái.
0073: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là
A. đột biến.                                      B. giao phối không ngẫu nhiên.
C. chọn lọc tự nhiên.                      D. các yếu tố ngẫu nhiên.
0074: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên
A. kiểu gen.                   B. alen.                C. kiểu hình.              D. gen.

Rate this post
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment