Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề

Chiều 23/6/2017, kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 diễn ra ngày thứ 2 với môn thi tiếng Anh dưới hình thức trắc nghiệm 50 câu trong 60 phút được đa số giáo viên và học sinh đánh giá là khá dễ và bám sát kiến thức sách giáo khoa. Chiều 24-6, Bộ GDĐT chính thức công bố toàn bộ đề thi và đáp án các môn thi THPT QG 2017 trong đó có môn Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 5. Liz is telling Andrew about her first novel.
Liz: “Guess what? My first novel has just been published.”
Andrew: “______”

A. It’s my pleasure. B. Congratulations!
C. Better luck next time! D. It’s very kind of you.

Question 6. Jenny and her teacher are meeting at the bus stop.
Jenny: “Good afternoon, Miss. How are you?”
Teacher: “______. And you?”

A. I’m going home   B. I’m leaving now   C. I’m thirty years old   D. Fine, thank you

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 43. I haven’t met my grandparents for five years.

A. I often met my grandparents five years ago.
B. I last met my grandparents five years ago.
C. I have met my grandparents for five years.
D. I didn’t meet my grandparents five years ago.

Question 44. We survived that accident because we were wearing our seat belts.
A. But for our seat belts, we would have survived that accident.
B. Had we not been wearing our seat belts, we wouldn’t have survived that accident.
C. Without our seat belts, we could have survived that accident.
D. If we weren’t wearing our seat belts, we couldn’t have survived that accident.

Question 45. “No, I won’t go to work at the weekend,” said Sally.
A. Sally refused to go to work at the weekend.
B. Sally promised to go to work at the weekend.
C. Sally apologized for not going to work at the weekend.
D. Sally regretted not going to work at the weekend.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 49. Some kinds of fish live in fresh water. Others live in sea water.
A. Some kinds of fish live in fresh water, for others live in sea water.
B. Some kinds of fish live in fresh water, and others live in sea water.
C. Some kinds of fish live in fresh water, or others live in sea water.
D. Some kinds of fish live in fresh water, so others live in sea water.

Question 50. My mother is very busy with her work at the office. She still takes good care of us.
A. In spite of being very busy with her work at the office, my mother takes good care of us.
B. Because my mother is very busy with her work at the office, she takes good care of us.
C. My mother is so busy with her work at the office that she cannot take good care of us.
D. My mother is too busy with her work at the office to take good care of us.

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh mã đề 401

Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề
Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề
Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề
Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề
Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề
Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề

Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn tiếng Anh THPT QG 2017

Đề và đáp án THPT Quốc Gia 2017 môn tiếng Anh 24 mã đề

Năm 2017, đề thi thpt quốc gia môn Anh gồm 24 mã đề được xáo trộn từ 4 bộ đề thi với các câu hỏi khác nhau. Trong bài viết này, dethithu.net chỉ giới thiếu hình ảnh và file tải mã đề 401 trong số 24 mã đề thi đó. Để có thể xem đầy đủ file PDF 24 mã đề thi kèm đáp án chính thức của BGD & ĐT , vui lòng truy cập TẠI ĐÂY .

4.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment