Đề thi thử tiếng Anh 2018 THPT Quỳ Hợp 1, Nghệ An

Sau khi BGD & ĐT thông tin phương án thi THPT Quốc gia 2018 về cơ bản cấu trúc đề thi sẽ giống với đề thi tiếng Anh năm 2017 trước đó. Một số giáo viên của các trường THPT đã tổ chức ra đề thi thử nhằm giúp học sinh làm quen dần.

Sớm nhất trong số đó phải kể tới là đề thi THPT môn Tiếng Anh 2018 có đáp án của trường Quỳ Hợp 1, tỉnh Nghệ An gồm 50 câu ở mức độ trung bình. Bên cạnh các dạng cấu trúc về Ngữ pháp Tiếng Anh THPT thường gặp thì có nhiều từ vựng mới và khá hay để các bạn học sinh lớp 12 có thể tiếp thu, ghi nhớ.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 34: I have never tasted this kind of food before.

A. I have tasted this kind of food.                                B. I tasted this kind of food long time ago.

C. It is the first time I tasted this kind of food.         D. It is the first time I have ever tasted this kind of food.

Question 35: She wasn’t wearing a seat-belt. She was injured.
A. If she hadn’t been wearing a seat-belt, she wouldn’t have been injured.
B. If she had been wearing a seat-belt, she would have been injured.

C. If she had been wearing a seat-belt, she wouldn’t be injured.
D. If she had been wearing a seat-belt, she wouldn’t have been injured.

Question 36: “ Don’t forget to hand in the report, Pete !” said Kate.

A. Kate reminded Pete of handing in the report.            B. Kate said that Pete Had forgotten to hand in the report.

C. Kate forgot to hand in the report to Pete.                    D. Kate reminded Pete to hand in the report.

Một số câu hỏi trắc nghiệm hội thoại ngắn từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 37: Tim and Tom are making a plan for their summer holiday.
– Tim : “ Let’s go to Fuji for our summer holiday ! “

– Tom : “ _______ “.
A. How about you ?                B. What’s the matter            C. Not at all        D. OK. It sounds good

Question 38: Jane is phoning to the computer company. She wants to meet the manager.

– Lora      : “ Sorry, the manager is not here “

– Jane      : “ _______ ? “.

A. Can I take a message then                          B. Can I speak to the manager, please
C. Would you like to leave a message            D. Can I leave a message then.

Mark the letter A , B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 39:In the kitchen there is a …… table.

A. round large wooden beautiful                           B. large beautiful wooden round
C. wooden round large beautiful                           D. beautiful large round wooden

Question 40:He always ________ for a walk in the evening.

A. go                   B. is going                C. goes                    D. going

Question 41: Many people have objected to the use of animals in _____ experiments.

A. science                    B. scientist                   C. scientific                   D. Scientifically

Question 42: …the time passes, ….I feel ! The deadline of my thesis is coming, but I have just finished half

A.The faster / the nervous                        B.The fastest / the most nervous

C. The fast / the more nervous                 D. The faster / the more nervous

Question 43: My daughter is learning to play ______violin at her school.

A. a                           B. an                   C. x                  D. the

Question 44: The woman……….lives next my door is doctor.

A. who                 B. whom                        C. which                  D. whose

Question 50. We are supposed to attend __________ on “Brain Electronics” tomorrow.
A. a lecture                    B. a discussion               C. a meeting         D. a conference

Đáp án đề thi thử THPT tiếng Anh 2018 THPT Quỳ Hợp 1, Nghệ An

Kể từ hôm nay, dethithu.net sẽ tích cực đăng tải các đề thi thử phục vụ các bạn học sinh và giáo viên tham khảo. Hãy ghé thăm website thương xuyên để không bỏ sót các bạn nhé!

3.7/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment