Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử tiếng Anh 2018 THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2018 THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 1 có đáp án 50 câu hỏi đầy đủ các dạng ngữ pháp, từ vựng quan trọng trong chương trình THPT

Question 5. If you knew he was ill, why _________ you _________ to see him?
A. didn’t / come           B. wouldn’t / come        C. should / come     D. would / come

Question 6. They _________ tired now because they _________ in the garden since 8 o’clock.

A. are / worked     B. were / were working    C. are / have been working    D. were / worked

Question 7. I enjoy _________ busy. I don’t like it when there is nothing _________.

A. being / to do       B. to be / doing              C. to be / to do        D. being / doing

Question 8. Women no longer have to do hard work nowadays as they used to, _________?

A. are they            B. aren’t they       C. do they        D. don’t they

Question 9. You _________ Tom yesterday. He’s been away on business for a week now.

A. mustn’t have seen     B. could not have seen    C. may have not seen        D. can’t have seen

Question 10. He was the last man _________ the ship.

A. who leave         B. to leave       C. leaving      D. left
Question 21. Denis has just bought a new suit that he likes very much. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.
– Tom: “You look very smart in that suit, Denis.” – Denis: “_______.”
A. No, I don’t think so

B. Oh, you don’t like it, do you?
C. Thanks, I bought it at Mike’s
D. Thanks, my mum has bought it

Question 22. John is in Hanoi and wants to change some money. He asks the local passer-by the way to the bank. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.
– John: “Can you show me the way to the nearest bank, please?” – Passer-by: “_______.”
A. Not way, sorry

B. Just round the corner over there
C. Look it up in a dictionary!
D. There’s no traffic near here
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 7
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 8
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 9
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 10
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 11
Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 46. The car was very expensive and he couldn’t afford it.
A. The car was very expensive so that he couldn’t buy it.
B. The car was too expensive for him to buy.
C. He was rich enough to buy the car.
D. He was so poor but he bought the car.
Question 47. “Please send me to a warm climate” Tom said.
A. Tom pleaded with the boss to send him to a warm climate.
B. Tom begged the boss to send him to a warm climate.
C. Tom would rather went to a warm climate.
D. Tom asked his boss to go to a warm climate.
Question 48. He expected us to offer him the job.
A. We were expected to be offered him the job.
B. He expected to be offered the job.
C. He is expected that we should offer him the job.
D. He was offered the job without expectation.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.
Question 49. He held the rope with one hand. He stretched it out.
A. The robe is held with one hand then he stretched it out.
B. Stretching the robe out, he holds it with one hand.
C. Holding the rope with one hand, he stretched it out.
D. He stretched the rope with one hand and held it.
Question 50. The plan may be ingenious. It will never work in practice.
A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.
B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.
C. The plan may be too ingenious to work in practice.
D. The plan is as impractical as it is genius.

Đáp án đề thi chuyên Hạ Long 2018

De thi thu tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Long, Quang Ninh lan 1 trang 12

Trong thời gian tới, dethithu.net sẽ đăng tải thường xuyên đề thi thử của các trường. Mời các bạn học sinh lớp 12 và thầy cô ghé thăm thường xuyên tải về tham khảo.

Mời bạn đánh giá bài viết này!

LINK TẢI VỀ MÁY
Download

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN