Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 3

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 3 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận được ra theo cấu trúc 1 đề thi thpt quốc gia. Mức độ đề thi thích hợp cho học sinh khá giỏi trở lên. Với các bạn học sinh đạt mục tiêu 8,9 điểm. Ngoài việc nắm vững và cố gắng làm đúng tối đa các câu hỏi ngữ pháp tiếng Anh thì phần bài đọc hiểu là không thể bỏ qua.

Riêng phần tự luận viết đoạn văn 140 từ về nội dung ” what factors lead to academic success among high- school students.” cần bao hàm được 3 ý (The family support ;  The friends’ accompany;  The school background)

Question 21: Everyone expects Johnson to _____ Smith in today’s final.

A. beat  B. win C. score D. champion

Question 22: Let’s face _____ we are destroying the environment and we need to do something now.

A. truth        B. facts         C. things       D. information

Question 23: Many lives were saved _____ the introduction of antibiotics.

A. into  B. at C. with C. with

Question 24:

A: “What is it?”

B: “We don’t know until _____ at it under a microscope.”

A. we’re going to lock  B. we’ll have looked    C. we’ll be looking D. we’ve looked

Phần 2. Tự luận

Question 65: Hearing the noise, the boy woke up.
→ The boy woke up _______________________________
Question 66: May I borrow your pencil?
→ Would you __________________________________
Question 67: That is hopelessly inaccurate. She told it to you.
→ What she told ___________________________________
Question 68: The Prime Minister is unlikely to call an early general election.
→ There is little _________________________________
Question 69: The university was founded in 1998. It soon became famous.
→ Founded ______________________________

Part II. In about 140 words,  write a paragraph about what  factors lead to academic success among high- school students. 

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 3


4.7/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. lê rodriguez 28 Tháng Năm, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 28 Tháng Năm, 2016
  2. Đặng Dung 11 Tháng Tám, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 11 Tháng Tám, 2016

  Add Your Comment