Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc lần 1 gồm 50 câu hỏi có đáp án mã đề 134. Đề Thi Thử chấm Net sưu tầm gửi tới các bạn sĩ tử

Trích 1 số câu hỏi trong Đề Thi Thử Môn Hóa THPT Quốc Gia Năm 2016 trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc lần 1. Các bạn học sinh và quý thầy cô vui lòng tải file đề thi thử và đáp án đầy đủ ở cuối bài viết.

Câu 40: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80% thu được 44,8 lít khí CO2 (ở đktc) và V lít ancol etylic 23o (biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml). Giá trị m và V lần lượt là:

A. 225 và 0,5.                B. 225 và 0,32.              C. 450 và 0,5.                D. 144 và 0,32.

Câu 41: Chất nào sau đây là một phi kim

A. S.                               B. Ne.                            C. Al.                             D. Fe.

Câu 42: Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H2 và CO có tỉ khối so với H2 là 4,5 qua ống đựng 0,4 mol Fe2O3 và 0,2 mol CuO đốt nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cho chất rắn trong ống vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

A. 20,907.                      B. 3,730                         C. 34,720.                      D. 7,467.

Câu 43: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol chưa phản ứng và nước  Hỗn hơp này tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H2 ở đktc  Phần trăm khối lượng ancol đã chuyển hóa thành axít là:

A. 90%.                          B. 75%.                          C. 50%.                          D. 25%.

Câu 44: Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.                              B. C15H31COONa và glixerol.

C. C17H33COONa và etanol.                                D. C17H33COOH và glixerol.

Câu 45: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là

A. đều được chiết xuất từ củ cải đường.

B. đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

C. đều bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3

D. đều hòa tan được Cu(OH)2  ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam

Câu 46: Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 300C ) tăng lên 81 lần, cần phải thức hiện ở nhiệt độ nào sau đây?

A. 300C                          B. 700C                          C. 100C                          D. 2700C

Câu 47: Hỗn hợp M gồm vinyl axetilen và hiđrocacbon X mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được số mol nước gấp đôi số mol của M. Mặt khác dẫn 8,96 lít M (ở đktc) lội từ từ qua nước brom dư, đến phản ứng hoàn toàn thấy có 2,24 lít khí thoát ra (ở đktc). Phần trăm khối lượng của X trong M là:

A. 27,1%.                       B. 9,3%.                         C. 40,0%.                       D. 25,0%.

Câu 48: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 22,4 lít.                      B. 44,8 lít.                      C. 33,6 lít.                      D. 26,88 lít.

Câu 49: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3CH3.                   B. CH3COOH.              C. CH3CH2OH.             D. CH3CHO.

Câu 50: Số lượng đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:

A. 2.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 5.

4.7/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment