Đề thi thử THPT QG môn Hóa 2018 chuyên Quốc Học Huế

SỞ GD & ĐT TT HUẾ, đề thi thử THPT QG trường chuyên Quốc Học môn Hóa năm 2018 với 40 câu hỏi có đáp án được phân ra 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dung, vận dụng cao

Câu 3: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit?
A. NH3 và HCl.      B. CO2 và O2.         C. H2S và N2.        D. SO2 và NO2.

Câu 4: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

A. Mg.          B. Fe.            C. Al.             D. Zn.

Câu 5: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:

A. amoniac.           B. kali hiđroxit.         C. anilin.           D. lysin.

Câu 10: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.         B. Cu.        C. Na.        D. Fe.

Câu hỏi khó mức độ vận dụng cao trong đề chuyên quốc học Huế 2018

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm các chất có công thức phân tử CH2O, CH2O2, C2H2O2
đều có cấu tạo mạch hở và có số mol bằng nhau thu được CO2, H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm 17,0 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Cho lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 64,8.                 B. 86,4.             C. 54,0.           D. 108,0.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất
có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

A. 1,22.             B. 2,98.             C. 1,50.              D. 1,24.

Câu 39: Cho hai bình điện phân, bình (I) đựng 20 ml dung dịch NaOH 1,73 M; bình (2) đựng dung dịch gồm 0,225 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. Mắc nối tiếp bình (1) và bình (2). Điện phân các dung dịch bằng dòng điện một chiều với cường độ dòng điện không đổi một thời gian. Khi dừng điện phân, tháo ngay catot ở các bình. Sau phản ứng thấy nồng độ NaOH ở bình (1) là 2M. Cho tiếp 14 gam bột Fe vào bình (2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 .Giá
trị m là:

A. 9,8.                 B. 9,4.                 C. 10,4.              D. 8,3.Đáp án môn Hóa chuyên Quốc Học 2018

3.7/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment