Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1 có đáp án giúp ích cho học sinh lớp 12 trong quá trình ôn luyện

Trích dẫn 1 số câu hỏi từ đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng Anh trường THPT Đa Phúc lần 1 năm 2017

III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
5. The water was so cold that the children couldn’t swim in it.
A. The water wasn’t warm enough for the children to swim in.
B. The water was cold enough for the children to swim in.
C. It was such a cold water that the children couldn’t swim in it.
D. The water was too cold for the children to swim in it.
6. We got lost because we forgot to take a map with us.
A. Unless we had forgotten to take the map with us, we would have got lost.
B. If we had remembered to take a map with us, we wouldn’t have got lost.
C. Had we not forgotten to take the map with us, we would have got lost.
D. If we had remembered to take a map with us, we would have got lost.
7. His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.
A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.
B. His eel soup is good but I have ever eaten many others better
C. I have ever eaten many soups that are better than his eel soup.
D. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.
V. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of the sentences in the following questions.
10. My mother is very busy at work . However, she takes good care of her children.
A. Although my mother is very busy at work, but she takes good care of her children.
B. In spite of busying at work, my mother takes good care of her children.
C. My mother takes good care of her children but she is very busy at work.
D. Despite being busy at work, my mother takes good care of her children.
11. He is very lazy. That makes his parents worried.
A. That he is vey lazy makes his parents worried.
B. The fact he is very lazy makes his parents worried.
C. Being very lazy makes his parents worried.
D. He is very lazy which makes his parents worried.

Đề thi thử THPT Quốc Gia tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

IX. Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

25. I rarely listen to___________ Music on___________ radio.
A. X/the                     B. the/a                           C. a/X       D. a/the
26. It is necessary that everything___________ ready by two o’clock tomorrow.
A. be                 B. was                         C. will be           D. is
27. Any food can cause an allergic___________ .
A. recreation                                               B. reaction                             C. answer    D. solution
28. ‘What a terrible football game!’ ‘I thought it was ___________’ .
A. delightful                        B. delighting                           C. delight           D. delighted
29. They are going to demolish those slums for the street ___________ .
A. widening                     B. to widen                                      C. to be widened          D. being widened
30. You ___________ have been absent from that important session.
A. mustn’t                        B. mightn’t                        C. shouldn’t               D. wouldn’t
31. The government was finally ___________ by a minor scandal.
A. put back                     B. brought down                               C. pulled down          D. taken down
32. London stands on the Thames,___________ divides it into two equal parts.
A. where                  B. which                              C. what     D. when
33. Down ___________ when he was passing under the tree.
A. an apple fall                     B. an apple fell                                     C. did an apple fall                    D. fell an apple
34. My mother doesn’t ___________eye to eye with my father sometimes.
A. see                       B. glance                      C. look               D. agree
35. ___________ study hard before an examination.
A. Most the students                  B. Most of the students
C. Most of students                     D. Almost students
36. John is___________ of the two boys.
A. the most tall                B. the taller                               C. taller                D. the tallest

De thi thu tieng Anh 2017 THPT Da Phuc   Ha Noi lan 1 trang 1
De thi thu tieng Anh 2017 THPT Da Phuc   Ha Noi lan 1 trang 2
De thi thu tieng Anh 2017 THPT Da Phuc   Ha Noi lan 1 trang 3
De thi thu tieng Anh 2017 THPT Da Phuc   Ha Noi lan 1 trang 4

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

01. B; 02. A; 03. D; 04. C; 05. A; 06. B; 07. A; 08. B; 09. D; 10. D; 11. A; 12. B; 13. A; 14. A; 15. A;
16. D; 17. D; 18. D; 19. C; 20. A; 21. B; 22. A; 23. B; 24. A; 25. A; 26. A; 27. B; 28. A; 29. C; 30. C;
31. B; 32. B; 33. D; 34. A; 35. B; 36. B; 37. D; 38. A; 39. B; 40. B; 41. C; 42. B; 43. B; 44. B; 45. A;
46. D; 47. C; 48. C; 49. D; 50. B;

De thi thu tieng Anh 2017 THPT Da Phuc   Ha Noi lan 1 trang 5

Giới thiệu tới bạn

  1. Đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 Bộ GD đáp án giải chi tiết
  2. Đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1
4 (80%) 8 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN