Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa Sở GD Quảng Nam lần 1

Nằm trong series Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 hay nhất phục vụ học sinh lớp 12 ôn thi. DeThiThu.Net gửi tới các bạn đề thi thử 1 năm 2017 của sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Nam có đáp án đi kèm. Hi vọng đây sẽ là đề thi thật sự hữu ích đối với các bạn sĩ tử

Xem trực tuyến một số câu hỏi trích từ đề thi

Câu 1: Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là
A. lúc đầu không thấy hiện tượng, sau đó có kết tủa xuất hiện.
B. không có hiện tượng gì trong suốt quá trình thực hiện.
C. có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa tan.
D. có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, kết tủa không tan.

Câu 2: Oxi hó a hoàn toàn 8,1 gam nhôm cần vừa đủ V lít khí clo (đktc). Giá tri ̣của V là
A. 10,08.        B. 6,72.   C. 7,84.    D. 11,2.

Câu 3: Khi tiến hành thí nghiệm điều chế khí clo, để hạn chế khí clo thoát ra gây ô nhiễm môi trường, cần đặt trên miệng bình thu một mẩu bông tẩm dung dịch nào trong số các dung dịch sau đây?
A. quỳ tím.          B. HCl.         C. NaOH.        D. NaCl.

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thu được 27,0 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 21,6.          B. 30,0.           C. 27,0.       D. 24,3.

Câu 6: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
B. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon.
B. Este nặng hơn nước và rất ít tan trong nước.
C. Este thường có mùi thơm dễ chịu.
D. Este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường.

Câu 18: Nguyên tắc sản xuất gang là
A. dùng khí hiđro để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
B. dùng nhôm khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
C. khử quặng sắt oxit  bằng than cốc trong lò cao.
D. khử quặng sắt oxit bằng dòng điện.

Câu 19: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Cu.          B. Li.         C. Ag.       D. Ba.
Câu 20: Hợp chất CH3COOCH3 có tên gọi là
A. metyl propionat.        B. propyl axetat.      C. etyl axetat.      D. metyl axetat.
Câu 21: Cho 100 ml dung dịch NaOH 3M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 2M. Kết thúc phản ứng, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 15,6.         B. 7,8.      C. 3,9.       D. 23,4.
Câu 22: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Hg.         B. Cu.      C. Zn.        D. Ag.
Câu 23: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là
A. điện phân các hợp chất của kim loại.        B. khử ion kim loại thành nguyên tử.
C. oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.      D. cho oxit kim loại phản ứng với CO (t0).
Câu 24: Saccarozơ thuộc loại
A. polisaccarit.        B. đisaccarit.      C. polime.      D. monosaccarit.
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017

Câu 38: Trộn 10,17 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Al với 4,64 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 83,41gam muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T, trong đó có chứa 0,01 mol H2. Thêm NaOH vào Z (đun nóng) đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit và khí ngừng thoát ra thì cần vừa đủ 0,57 mol NaOH. Lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 11,5 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với
A. 2,5.                B. 3,2.                          C. 3,4.                            D. 2,7.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức đồng phân. Đốt cháy hết m gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 12,768 lít CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol Z. Cho toàn bộ Z vào bình đựng Na dư, khi phản ứng xong khối lượng bình tăng 5,85 gam. Nung toàn bộ Y với CaO (không có không khí), thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X có giá trị gần nhất với

A. 37%.             B. 42%.                         C. 34%.                          D. 29%.
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017

Đáp án đề thi thử môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Sở GD & ĐT Quảng Nam lần 1 năm 2017

4/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment