Đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội môn tiếng Anh 2015 và đáp án chính thức

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội đợt 1 diễn ra từ ngày 30/5 đến 2/6 .Thí sinh muốn xét tuyển vào ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phải làm thêm bài thi ngoại ngữ được tổ chức vào sáng 30/5. Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ xét theo điểm bài thi đánh giá năng lực, điểm trúng tuyển vào ngành xét theo điểm bài thi Ngoại ngữ. Thí sinh thi môn Tiếng Anh được xét vào tất cả các ngành, thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác chỉ được xét vào ngành tương ứng.

Đề thi đánh giá năng lực ĐH QG Hà Nội như thế nào?

Đề thi gồm 80 câu trắc nghiệm.Theo ad đánh giá Đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội môn tiếng Anh năm 2015 nhìn chung dễ hơn đề thi đại học hằng năm. Đề thi không mang tính chất đánh đố mà chủ yếu đánh giá năng lực tư duy của học sinh. Quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng tải file PDF đầy đủ ở cuối bài viết.

Trích 1 số câu trong : Đề thi môn tiếng Anh ĐH Quốc gia Hà Nội 2015 và đáp án chính thức

Question 1: It was not until late 1960s……on the moon.

A. that Americans walked          B. did Americans walk

C. when Americans walked        D. when did Americans walk

Question 2: I hope this headache will……soon.

A. go out          B. put away        C. wear off         D. pass away

Question 3: Don’t touch that wire, ……?

A. do you         B. won’t you        C. will you          D. should you

Question 4:They live in a very……populated area of Italy.

A. sparsely       B. scarcely         C. hardly            D. barely

Question 5: The prices at the garage I use are very…….

A. reasonable     B. logical          C. rational          D. acceptable

Question 6: The government has decided that the new policy on banning cars on narrow roads would be……as of May 1st.

A. approximately      B. exact       C. effective       D. acute

Question 7: All eligible applicants may apply for the vacant position……their gender, religion, ethnic group or country of origin.

A. without regards      B. regards      C. regarding         D. regardless of

Question 8: I love this painting of an old man. He has such a beautiful……smile.

A. childlike                 B. childish        C. childhood       D. childless

Question 9: Lan: “How do you find Hanoi?” Justin: “……-

A. Are you living here?           B. I got a map from the tourist office.

C. It’s a beautiful city.            D. Hanoi is the capital of Vietnam.

Question 10: Tuition fee must be paid……before or on the due date.

A. neither            B. either           C. also           D. not only

Question 11: All applicants must …….. their university transcript and two reference letters to be considered for this job.

A. permit             B. omit            C. admit          D. submit

Question 12: Please report……the supervisor if you find anything unusual.

A. for                  B. into              C. among       D. to

Question 13: Student: “…… .” Teacher: “No worries. Come in, please.”

A. I’m late                        B. I want to come in.

C. I’m sorry I’m late.          D. I’ve just arrived.

4.5/5 - (14 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. bui phu 20 Tháng Hai, 2016
  2. fgdf 5 Tháng Năm, 2016
  3. vô song 5 Tháng Tám, 2016
  4. ngân 16 Tháng Mười Hai, 2016
  5. Toeic 24 Tháng Ba, 2017

  Add Your Comment