64 câu trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học có đáp án

64 câu trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học có đáp án gồm 64 câu cả lý thuyết và bài tập giúp học sinh nắm được các kiến thức trọng tâm môn Hóa chuyên đề Este.

Câu 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 8,56 gam.                        B. 3,28 gam.                C. 10,4 gam.                    D. 8,2 gam.

Câu 4: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. CH2=CH-COO-CH3.                                            B. HCOO-C(CH3)=CH2.

C. HCOO-CH=CH-CH3.                                           D. CH3COO-CH=CH2

Năm 2007 – Khối B

Câu 5: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2.                                    B. 3.                               C. 5.                                  D. 4.

Câu 6: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23)

A. HCOOCH2CH2CH3.                                             B. HCOOCH(CH3)2.

C. C2H5COOCH3.                                                     D. CH3COOC2H5

Câu 7: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)

A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.                                B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.                                  D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5

Câu 8: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 6.                                    B. 4.                               C. 5.                                    D. 3.

Câu 9: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. rượu metylic.                  B. etyl axetat.                C. axit fomic.                      D. rượu etylic.

Năm 2008 – Khối A

Câu 10: Este X có các đặc điểm sau:

– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

– Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

C. Chất Y tan vô hạn trong nước.

D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

Câu 11: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A.    6.                                 B. 5.                              C. 2.                              D. 4.

Câu 12: Phát biểu đúng là:

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).

D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

Câu 13: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 4.                                  B. 2.                               C. 3.                              D. 5.

Năm 2008 Khối B

Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản

ứng. Tên gọi của este là

A. etyl axetat.                    B. metyl axetat.              C. metyl fomiat.           D. n-propyl axetat.

Câu 15: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.                          B. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.

C. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.                             D. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.

Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80 gam.                     B. 18,24 gam.                 C. 16,68 gam.              D. 18,38 gam.

Năm 2009 Khối A

Câu 17: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

   A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.                       B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

   C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.                      D. HCOOCH3 và HCOOC2H5

Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

   A. 4,05.                               B. 8,10.                            C. 18,00.                         D. 16,20.

Câu 19: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

   A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

   B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.

   C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

   D. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.

Câu 20: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là

   A. 3.                                   B. 4.                                  C. 5.                                D. 2.

Câu 21: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là

   A. HCOOC(CH3)=CHCH3.                                        B. CH3COOC(CH3)=CH2.

   C. HCOOCH2CH=CHCH3.                                        D. HCOOCH=CHCH2CH3

Năm 2009 – Khối B

Câu 22: Cho các hợp chất hữu cơ:

(1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở;

(3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở;

(5) anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;

(7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;

(9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là:

   A. (2), (3), (5), (7), (9).                                          B. (1), (3), (5), (6), (8).

   C. (3), (4), (6), (7), (10).                                        D. (3), (5), (6), (8), (9).

Câu 23: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

   A. C3H6O2 và C4H8O2.                                         B. C2H4O2 và C5H10O2.

   C. C2H4O2 và C3H6O2.                                         D. C3H4O2 và C4H6O2.

Câu 24: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

   A. HCOOC2H5.                                                     B. OCH-CH2-CH2OH.

   C. CH3COOCH3.                                                   D. HOOC-CHO.

Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

   A. CH3COOH và CH3COOC2H5                          B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.

   C. HCOOH và HCOOC3H7.                                 D. HCOOH và HCOOC2H5.

Câu 26: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

   A. 26,25.                            B. 27,75.                      C. 24,25.                         D. 29,75

Năm 2010 – Khối A

Câu 27: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

   A. C2H5COOH và C3H7COOH.                             B. HCOOH và C2H5COOH.

   C. HCOOH và CH3COOH.                                    D. CH3COOH và C2H5COOH

Câu 28: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

   A. 4.                                B. 1.                                 C. 2.                                 D. 3.

Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Triolein X  Y  Z. Tên của Z là

A. axit stearic.                 B. axit panmitic.              C. axit oleic.                    D. axit linoleic

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

   A. 8,88.                            B. 10,56.                          C. 6,66.                            D. 7,20.

Năm 2010 – Khối B

Câu 31: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

   A. 4.                                  B. 5.                                 C. 8.                                      D. 9.

Câu 32: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là

   A. metyl propionat.           B. metyl axetat.               C. etyl axetat.                       D. vinyl axetat.

Câu 33: Trong các chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

   A. 3.                                  B. 5.                                 C. 4.                                      D. 6.

Câu 34: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là

   A. C2H5OCO-COO CH3.                                            B. CH3OCO- CH2– CH2-COO C2H5.

   C. CH3OCO- CH2-COO C2H5.                                   D. CH3OCO-COO C3H7

Câu 35: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là

   A. CH3COOH và C2H5OH.                                        B. CH3COOH và CH3OH.

   C. HCOOH và C3H7OH.                                            D. HCOOH và CH3OH.

Câu 36: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau:

               Este có mùi muối chín. Tên của X là

   A. 2,2-đimetylpropanal.                                              B. 3-metylbutanal.

   C. pentanal.                                                                 D. 2-metylbutanal.

Năm 2011 – Khối A

Câu 37: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

   A. 14,5.                                B. 17,5.                           C. 15,5.                             D. 16,5.

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?

   A. Giảm 7,74 gam.              B. Giảm 7,38 gam.          C. Tăng 2,70 gam.            D. Tăng 7,92 gam.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là

   A. 5.                                     B. 4.                                 C. 6.                                   D. 2.

Năm 2011 – khối B

Câu 40: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là

   A. 5.                                     B. 2.                                 C. 6.                                   D. 4.

Câu 41: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là

   A. 32,36 gam.                      B. 31,45 gam.                  C. 30 gam.                         D. 31 gam

Câu 42: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

   A. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).                                      B. Dung dịch NaOH (đun nóng).

   C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).                  D. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).

Câu 43: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

   A. 3.                                   B. 5.                                   C. 4.                                    D. 2.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ trong nhóm OH của axit −COOH và H trong nhóm của ancol -OH

   B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.

   C. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hoá học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom.

   D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

Câu 45: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là

   A. 25%.                               B. 72,08%.                          C. 27,92%.                            D. 75%.

[DeThiThu.Net]Trac-nghiem-este-trong-de-thi-dai-

64 câu trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học có đáp án
[DeThiThu.Net]Trac-nghiem-este-trong-de-thi-dai-

3/5 - (7 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. nhung nguyễn 1 Tháng Mười Một, 2017

    Add Your Comment