100 câu trắc nghiệm giới từ tiếng Anh có đáp án

100 câu trắc nghiệm giới từ tiếng Anh có đáp án gồm giới từ đi với danh từ, tính từ, động từ giúp ôn thi THPT Quốc Gia và người học tự kiểm tra,đánh giá năng lực. Đây là chuỗi bài viết nằm trong series TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH do website dethithu.net đăng tải phục vụ sĩ tử.

Trích ngắn 15 câu và đáp án từ tài liệu.

1.) Elizabeth is fond ………. going to dances.

a.) in                                      b.) of                                      c.) with                                    d.) at

2.) That is last year’s telephone directory. It’s ………. date now.

a.) into                                    b.) out of                                  c.) besides                         d.) out

3.) He was put ………. prison.

a.) to                                      b.) from                                    c.) into                                    d.) at

4.) We rejoice ………. her success.

a.) in                                      b.) at                                      c.) over                             d.) all are correct

5.) I saw him ………. noon.

a.) for                                     b.) with                                    c.) against                                 d.) at

6.) She treated me ………. Cake, ice-cream and tea.

a.) with                                    b.) for                                     c.) to                                      d.) by

7.) The picture is ………. the wall

a.) above                                   b.) at                                      c.) over                                    d.) on

8.) She likes to go ………. a picnic.

a.) for                                     b.) on                               c.) for and on are correct                  d.) by

9.) William is ………. meanness.

a.) against                                 b.) above                       c.) towards                              d.) according to

10.) I work hard ………. help my family.

a.) so as to                                b.) in order to                c.) in order that                           d.) a and b

95.) I came on Monday at ten o’clock ………. the morning.

a.) from                                    b.) in                                      c.) at                                      d.) for

96.) I took him ………. the hand.

a.) with                                    b.) at                                      c.) by                                      d.) to

97.) He made himself pleasant ………. visitors.

a.) with                                    b.) by                                      c.) to                                      d.) for

98.) He stayed home ………. the rain.

a.) because                                 b.) because of                        c.) for                                     d.) against

99.) I really respect that man ………. his honesty.

a.) by                                      b.) about                                   c.) with                                    d.) for

100.) There is not much correspondence ………. his ideal and mine.

a.) in                                      b.) among                                   c.) between                                 d.) at

 

1.B              2.B         3.C            4.D             5.D

6.C             7.D          8.C            9.B            10.D

95.B           96.C         97.A           98.B         99.D        100.C

100 câu trắc nghiệm giới từ tiếng Anh có đáp án

Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án
Mời các bạn cùng quý thầy cô xem và tải thêm TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

30 bài đọc đục lỗ tiếng Anh cực hay đáp án giải thích chi tiết (P1)

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc Gia

30 đoạn luận văn mẫu Tiếng Anh hay luyện thi THPT Quốc Gia

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

4.4/5 - (10 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. Lan Anh 2 Tháng Mười Một, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 5 Tháng Mười Một, 2016
    • Trâm Trần 11 Tháng Ba, 2018

  Add Your Comment