Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết thuộc tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) trong kỳ thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 lần 1 của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh. Đề thi thử được ra dựa theo cấu trúc đề thi môn Hóa của Bộ GD với 40 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 50 phút. Luyện đề chính là quá trình giúp các bạn hệ thống, củng cố lại kiến thức một các tốt nhất cũng như tiếp xúc với nhiều câu hỏi lạ, khó do các giáo viên đến từ các trường cấp 3 trong nước biên soạn.

Bên cạnh đó cũng sẽ rèn luyện thêm cách làm đề, xử lý các dạng bài tập; từ đó rút ngắn quá trình làm bài. Đặc biệt là tâm lý vững vàng hơn trước áp lực của kỳ thi đại học.

Quý thầy cô và các bạn học sinh có thể tải file PDF đầy đủ đề và đáp án hướng dẫn giải chi tiết ở LINK cuối bài viết để tham khảo. Đừng quên Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ DeThiThu.Net nhé!

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.          B. 3,36.     C. 4,48.                                               D. 5,60.

Câu 12: Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl x mol/lít, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là

A. 0,5.        B. 1,5.              C. 2,0.                                                 D. 1,0.

Câu 13: Chất nào sau đây không phải amin bậc một?

A. C2H5NHCH3.       B. CH3NH2.            C. C6H5NH2.                                       D. C2H5NH2.

Câu 14: Trong một số trường hợp, khi người bệnh bị suy kiệt thì được bác sĩ chỉ định truyền dịch “đạm” để cơ thể sớm hồi phục. Chất đạm trong dịch truyền là

A. saccarozơ.    B. amin.                                              C. glucozơ.                                         D. amino axit.

Câu 15: Cho dung dịch chứa m gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được tối đa 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.           B. 18,0.          C.  8,1.                                                D.  9,0.

Đề thi thử 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh lần 1 có đáp án giải chi tiết

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

A. Lòng trắng trứng.   B. Metyl fomat.        C. Glucozơ.                                        D. Đimetyl amin.

Câu 2: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.      B. Dung dịch NaOH. C. Natri.                                              D. Quỳ tím.

Câu 3: Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

A. H2N–CH2–COOH.   B. CH3–NH2.        C. CH3COOC2H5.                              D. C6H5–NH2 (anilin).

Câu 4: Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. tinh bột.      B. etyl axetat.   C. Gly–Ala.                                        D.  glucozơ.

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung dịch nước vôi trong, thu được 30,0 gam kết tủa và dung dịch X. Biết dung dịch X có khối lượng giảm 12,4 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 48,0.          B. 24,3.              C. 43,2.                                               D. 27,0.

Câu 6: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.

B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

C. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 17,28.       B. 21,60.             C. 19,44.                                             D. 18,90.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

A. 0,20.      B. 0,10.                                              C. 0,05.                                               D. 0,15.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu, người ta thường dùng giấm ăn.

B. Trong môi trường axit, fructozơ chuyển thành glucozơ.

C. Tripeptit Ala–Gly–Ala tác dụng với Cu(OH)2trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím.

D. Dung dịch anilin không làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Câu 10: Dung dịch amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Lysin.    B. Glyxin.     C. Alanin.                                           D. Axit glutamic.

Giải chi tiết đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh

Câu 1:  Lòng trắng trứng cũng là protein.

Đáp án A

Câu 2:

Dùng : Quì tím :

+) H2NCH2COOH : Tím

+) CH3COOH : đỏ

+) C2H5NH2 : xanh

Đáp án D

Câu 3:  Đáp án D

Câu 4:   Đáp án D

Câu 5:  Phương pháp : Tính lượng chất theo hiệu suất phản ứng.

Ta có : mdd giảm = mCaCO3 – mCO2 => nCO2 = 0,4 mol

(C6H10O5)n -> nC6H12O6 -> 2nCO2

=> ntinh bột = 1/2n . 100/75 . 0,4 = 4/15 mol

=> m = 43,2g

Đáp án C

Câu 6:  Nhờ phản ứng : Fe + CuSO4(xanh) -> FeSO4 + Cu(đỏ)

Đáp án B

Câu 7:

Phương pháp :

-Bảo toàn e

-Kim loại phản ứng với HNO3 tạo sản phẩm khử thì áp dụng :

Công thức : ne = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

 

Có : MX = 36g , nX = 0,24 mol => nN2 = nN2O = 0,12 mol

Al sẽ chuyển hết thành Al(NO3)3 => nAl(NO3)3 = nAl = m/27 (mol)

=> mAl(NO3)3 = 7,89m < 8m => có NH4NO3 => nNH4NO3 = m/720 (mol)

Bảo toàn e : 3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

=> 3.m/27 = 8.0,12 + 10.0,12 + 8.m/720

=> m = 21,6g

Đáp án B

Câu 8:

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng , Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> nCO2 = (110x – 121y)/44 = 2,5x – 2,75y (mol)

Bảo toàn Oxi : 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nX = 0,5x – 0,75y

(số pi – 1).nX = nCO2 – nH2O = 2,5x – 2,75y – y = 2,5y – 3,75y

=> (Số pi – 1) = (2,5 – 3,75y) : (0,5x – 0,75y) = 5

=> Số pi = 6. Vì có 3  pi trong 3 nhóm COO

=> Số pi trong gốc hidrocacbon = 3

=> nBr2 = 3nX => a = 0,05 mol

Đáp án C

Câu 9:

B Sai. Vì trong môi trường kiềm thì fructozo mới chuyển thành glucozo.

Đáp án B

Câu 10:  Lysin có 2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

Đáp án A

Hình ảnh: Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa sở GD Bắc Ninh đáp án giải chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment