Đề Thi Thử Môn HÓA Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (Lần 6 – Năm 2015)

Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia 2015 lần thứ 6 ngày 24/05.

Download FULL file PDF :  [down]http://www.oni.vn/ZkdEk[/down]

Một số câu trong đề thi thử lần 6.

Câu 11: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là:

A. 3           B.4           C.1              D.2

Câu 12: Cho các nguyên tử: N (Z=7), Cl (Z=17), O (Z=8) và F (Z=9). Bán kính các ion được sắp xếp tăng dần theo thứ tự:A. N3-, O2-, F, C B. Cl, N3-, O2-,F C. F, O2-, N3-,ClD. Cl, F, O2-, N3-.

Câu 13: Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch

A. Pb(CH3COO)2.               B. FeSO4.               C. NaNO3.              D. Ca(OH)2.

Câu 14: Có các dung dịch riêng biệt sau: H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), ClH3N-CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH<7 là

A.2.              B.5.                C.4.               D.3.

Câu 15: Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:

A. Fe2+.         B. Ag+.           C. K+              D. Cu2+

Câu 16: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường học có tạo ra kết tủa là:

A. 7          B. 5.             C. 6.           D.4

Đề Thi Thử Môn HÓA Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (Lần 6 - Năm 2015)

Đề Thi Thử Môn HÓA Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (Lần 6 – Năm 2015)

 

Download FULL file PDF :  [down]http://www.oni.vn/ZkdEk[/down]
Xem chi tiết đề thi thử.

5/5 - (2 bình chọn)
  • Add Your Comment