Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An giải chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An có đáp án giải chi tiết 40 câu trắc nghiệm kèm theo ma trận đề thi ( Sự phân bố số lượng câu hỏi theo từng mức độ của từng chương, chủ đề kiến thức). Đây là đề thi thử lần 1 năm 2017 của trường được đánh giá là khá hay và có đầu tư khi ra đề, môn hóa thuộc tổ hợp môn thi Khoa Học Tự Nhiên trong năm 2017.

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do quyết định?

A. tính dẫn điện.  B. tính dẻo.    C. khối lượng riêng.   D. tính dẫn nhiệt.

Câu 3: Trong các kim loại: Al, Fe, Cu, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Al.                              B. Fe.                            C. Mg.             D. Cu.
Câu 4: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.        B. nhiệt luyện.
C. thủy luyện.                          D. điện phân nóng chảy.

Câu 12: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. MgCl2.             B. AgNO3.            C. FeCl3.              D. CuSO4.

 

Câu 39: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sufat trung hòa và 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 25%                B . 15%.                             C. 40%.                            D. 30%.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyNtO6 và hợp chất hữu cơ B có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 0,09 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,21 mol NaOH. Phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch  gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn hợp X  bằng lượng oxi vừa đủ thu được N2; 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H­2O. Giá trị a:b gần nhất với

A. 0,50.                 B. 0,76.                               C. 1,30.                           D. 2,60.

Ma trận đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An lần 1

Câu 29: Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Trong phản ứng este hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm –OH của axit cacboxylic.
B. Không thể điều chế được phenyl axetat bằng phản ứng trực tiếp từ phenol và axit axetic.
C. Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch.
D. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An đáp án giải chi tiết5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment